Συλλέγουμε και ανακυκλώνουμε απορρίμματα τριχών από ανθρώπους.