Συλλέγουμε και ανακυκλώνουμε απορρίμματα τριχών από κατοικιδία.