Συλλέγουμε και ανακυκλώνουμε απορρίμματα τριχών από δωρεές.